Copyright 2021 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

SLIDESHOW CK : No items found.

13.08.2021

Услуга за помош и нега во домот за возрасни лица над 65 години .


15.07.2021

Известување до граѓани за лични асистенти на деца над 6 годишна возраст .


19.03.2021

Извесување за граѓани и засегнати странки.