Copyright 2021 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

SLIDESHOW CK : No items found.


19.03.2021

Извесување за граѓани и засегнати странки.

Почитувани,
    Ве известуваме дека согласно Законот за социјална заштита и примената на интегрирано водење на случај ЈУ МЦСР на Град Скопје има промена во начинот на работата. Сите постоечки корисници и баратели на права и услуги од социјална и детска заштита ќе се упатуваат за остварување на своите права и услуги во подрачните служби на Центарот за социјална работа каде во моментот територијално припаѓаат според местото на живееење односно престојување.
   
   БАРАТЕЛИТЕ НА ПРАВА И УСЛУГИ КОИ ПО МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ПРИПАЃААТ ТЕРИТОРИЈАЛНО НА ОПШТИНИТЕ ЦЕНТАР И АЕРОДРОМ ЌЕ СЕ ОБРАЌААТ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ НА УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.11
   
    Стручни  тимови за семејно насилство, згрижување и посвојување на деца функционираат на централно ниво, односно на територија на Град Скопје и во таа насока барањата по однос на овие услуги се поднесуваат во Центарот за социјална работа на ул. Никола Вапцаров бр.11, како и до сега.
                                                                                                       

Контакти од служби

Служба

Адреса

телефон за контакт

електронска пошта

Служба на подрачје на општините Аеродром и Центар

ул. Никола Вапцаров бр.11

075-423-124

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Кисела Вода, Сопиште, Зелениково и Студеничани

ул. 3 Македонска Бригада бр. 10 а

076-344-323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Гази Баба, Илинден, Арачиново и Петровец

ул. Архимедова бр. 2 барака 3

076-475-091

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Карпош, Ѓорче Петров и Сарај

ул. Багдатска бр. 26-б

076-475-095

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Бутел и Чаир

ул. Петар Манџуков б.б ( во објектот на ЈУ - 25 Мај )

075-423-127   

076-397-721

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба на подрачје на општините Шуто Оризари и Чучер Сандево

ул. Шуто Оризари бб

076-475-096

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.