Copyright 2023 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

Оддел за брак и семејство


     Одделот за брак и семејство е надлежен за спроведување на мировна постапка и изготвување на мислење за доверување на дете/ца при бракоразводна постапка, давање на мислење при измена на одлука  за чување и воспитание на децата, времено  доверување, вонбрачно доверување, услуги на стручна помош и поддршка при нарушени партнерски и брачни односи, уредување на одржување на лични односи и непосредни контакти на детето/цата со родителот со кој не живее/ат, уредување на одржување на непосредни контакти со родителите и други блиски сродници на родителот кој е умрен, на кого му е одземено родителското право или од други причини е спречен да го врши родителското право доверување на дете, вршење на родителско право и надзор над вршење на родителското право, давање на предлог за одземање и враќање на родителско право  и постапки регулирани со други прописи.