Copyright 2023 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

Оддел за старателство и заштита на возрасни и стари лица во социјален ризик


 

     Одделот за старателство и заштита на возрасни и стари лица во социјален ризик обезбедува посебна заштита на

  • полнолетни лица на кои им е одземена или ограничена деловната способност;
  • други лица кои не се во состојба или немаат можност сами да се грижат за заштита на своите права и интереси.           

     Одделот за старателство и заштита на возрасни и стари лица во социјален ризик обезбедува посебна заштита преку услуги на информирање и упатување, услуги на стручна помош и поддршка, услуги на советување, услуги во заедницата,), услуги вон семејството и сместување во установа.

     Одделот одлучува и за траен надоместок за згрижувач кој згрижувал лице во своето семејство.