Copyright 2024 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

Оддел за помошно-технички работи 


 

Oдделот за помошно-технички работи е надлежен за обезбедување на сите помошно-технички работи потребни за квалитетно извршување на работите во Установата.

Под помошни работи се смета извршување на работи кои се од техничка природа и се однесуваат на:

  • хигиена и одржување на објектот, обезбедување на објектот,
  • превоз за потребите на Установата,
  • достава на материјали и писмена,
  • се грижи за обезбедување на установата со основните средства за работа, инвентар, евидентирање и издавање на потрошен канцелариски материјал, потрошен материјал за техничка опрема, средства за хигиена и други средства за работа; програмско водење евиденција (картици) за примениот и издадениот потрошен материјал како и
  • вршење на други помошно-технички работи.

Службата води евиденција и прибира документација за корисниците на социјалната заштита и семејно-правната заштита и за применетите облици на социјална заштита. За своите надлежности службата изготвува месечни, шестмесечни и годишен извештај.