Copyright 2024 - Јавна Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје

Оддел – Советувалиште


     Одделот - Советувалиштето дава услуги на советување преку советодавна работа, односно советувалишна работа, со цел превенирање, ублажување и надминување на последиците од настанатите социјални проблеми на поединец и семејство и тоа:

 • подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, брачно/партнерско советување за партнери со нарушени односи,
 • советување при развод на брак,
 • семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи,
 • психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство,
 • психо-социјален третман на сторители на семејно насилство и
 • други специјализирани видови на советувања.

     Поради специфичноста на потребата за обезбедување на психо-социјални услуги и психо-социјален третман за корисниците на советувалиштето од став 1 на овој член, за одделна група на корисници се подготвува посебна програма.

     Советувалиштето за жртви на семејно насилство обезбедува специјализирани услуги со кои се одговара на потребите на лицата кои биле изложени на семејно насилство во нивните семејства.  Овие услуги се со цел да се одговори на нивните потреби преку обезбедување на услуги на начин на кој тие ќе бидат најпристапни и најмалку наметливи за семејствата. Услугите се дизајнирани така што ги  задоволуваат  моменталните потреби на семејствата кои се соочуваат со одредени проблеми поврзани со семејното насилство, вклучително кризи и трауми.

     Советувалиштето за работа со сторители на семејно насилство, на лицата сторители на семејно насилство, на кои им е изречена привремена мерка на заштита од страна на надлежниот Суд и тоа; задолжително  сторителот на семејно насилство да посетува советувалиште, изречена обврска при заштитен надзор за условна осуда - посетување на програма за работа со сторители на кривични дела сторени при вршење на семејно насилство, како и  упатени од центар за социјална работа . Се дава   услуги од психо-социјален третман за :

 • Спречување на насилното однесување на сторителот на семејно насилство
 • Воспоставување на самоконтрола на сторителот на семејно насилство над своите емоции и однесување
 • Стекнување увид во сопственото насилно однесување и прифаќање на одговорност за него
 • Учење на социјални вештини со кои сторителот може да го промени своето однесување и усвојување на ненасилни моедели на однесување
 • Промена на вредностите во семејните односи

     Советувалиштето за корисници со нарушени партнерски, семејни и односи родители-деца дава психо-социјални услуги и психо-социјален третман за семејствата со нарушени, семејни односи, а чии деца имаат најразлични проблеми и потреби како и помош и превенција на малолетни лица  пред склучување на брак. Услугите се дизајнирани за деца кои доживуваа социјални/ емоционални/бихевиорални потешкотии и за нивните семејства за да се овозможи подобрување на семејните односи и на крајот да се зајакне оптималниот развој на детето.

     Советувалиштето за деца со воспитно – социјални проблеми работи на спроведување на политики и развивање на соодветни и ефикасни преветивни програми за справување со проблемите на социјалната исклученост на децата во социјален ризик, преку развивање на нови форми на вонинституционална социјална заштита за деца во ризик корисници – корисници психоактивни супстанци и  членовите на нивните семејства. Спроведувa политики и развива соодветни и ефикасни превентивни здравствени програми за децата, потенцијални зависници од дроги и други психотропни супстанци и подигнување на свеста во локалната заедница за штетноста од болестите на зависност и работи  на намалување на штетите од користење на дроги и други психотропни супстанци врз севкупниот развој на личноста на децата, нивна целосна интеграција и ресоцијализација во општеството, преку почитување на принципот за најдобар интерес на детето.